Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Realizacja programu przypada na styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).