Caritas  Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczęła realizację Projektu pn. „Szansa na lepsze jutro”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób (48 K/32M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizowane zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pracy.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • osób mieszkających (w roz. ustawy KC) na terenie pow. słupeckiego, wrzesińskiego, średzkiego, pleszewskiego (bez gminy Gołuchów), jarocińskiego i gostyńskiego,
 • w wieku co najmniej 18 lat,
 • posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia pomocą społeczną,
 • posiadających status osoby bezrobotnej (20 osób) lub biernej zawodowo (60 osób).

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 • określenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji społeczno-zawodowej i jej monitorowanie- spotkanie
  z psychologiem, doradcą zawodowym
 • indywidualne poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne
 • trening umiejętności społecznych
 • trening ekonomiczny
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe (dla 72 osób)
 • staże zawodowe (dla 16 osób).

Biuro projektu mieści się w Gnieźnie, os. Orła Białego 20.