W okresie od lipca do grudnia 2021 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz chodzieskiego realizowała projekt pn.: „Ognisko Nadziei – Szkoła dla Rodziny”.

W okresie realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:
– objęto bezpośrednim wsparciem – 226 osób,
– zorganizowano 5 edycji warsztatów Szkoły dla Rodziny,
– zorganizowano ok. 400 godzin zajęć w placówce w Chodzieży,
– zorganizowano 16 godzin wsparcia grupowego psychologicznego w Chodzieży,
– zorganizowano 1 wycieczkę do Poznania.

Ponadto uczestnicy zadania pozyskali/nabyli konkretną umiejętność/wiedzę/itp.:
– umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– wyższe poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
– wyższe poczucie własnej wartości,
– umiejętność właściwego zagospodarowania czasu wolnego,
– umiejętność życia w grupie,
– umiejętność budowania odpowiednich relacji społecznych, w rodzinie, rówieśników,
– świadomość bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi,
– wiedzę odnośnie zdrowego stylu życia,
– chęć poznawania świata, rzeczy nowych; rozwój wyobraźni,
– zdolności organizacyjne,
– świadomość współodpowiedzialności za drugiego człowieka,
– umiejętność asertywnego zachowania,
– poznania siebie i wykorzystania swoich umiejętności do pomagania innym,
– zdobyli pozytywne doświadczenie,
– nawiązali nowe znajomości,
– rozwinęli swoje zainteresowania, talenty.

Poprzez przeprowadzone działania, m.in:
– organizację 5 edycji warsztatów Szkoły dla Rodziny w Gnieźnie – dla 200 osób (rodzice/dzieci/młodzież),
– organizację zajęć specjalistycznych w świetlicy środowiskowej w Chodzieży – dla 26 dzieci/młodzieży,
przyczyniliśmy się do osiągnięcia założonego celu, jakim było wspieranie rodziny – w macierzyństwie, we wszelkiego typu kryzysie – poprzez udzielenie im specjalistycznej pomocy, prowadzącej do:
– świadomego macierzyństwa,
– zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób,
– osiągnięcia możliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej.

Dzięki realizacji projektu nastąpiło zminimalizowanie skutków zjawisk, na które narażeni, na co dzień byli uczestnicy – poprzez tematykę skierowaną na zakwestionowanie niekorzystnych norm, oczekiwań i przekonań, umożliwiającą zbudowanie w ich miejsce norm, przekonań i oczekiwań prawdziwych i pozytywnych.
Ponadto działania warsztatowe przełożyły się na promocję Ogniska Nadziei i większe zaangażowanie
społeczności lokalnej w tego typu inicjatywy na przyszłość.

W ramach działalności szkoleniowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego zorganizowaliśmy warsztaty
tematyczne dla 200 osób – 100 osób dorosłych i 100 dzieci/młodzieży z powiatu gnieźnieńskiego. Głównym mottem tych warsztatów było: wychowywać to kochać i wymagać. Szkoła dla Rodziców/Wychowawców/dzieci był programem spotkań dla każdego, kto szukał sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą; nauka umiejętności lepszego porozumiewania się; refleksja nad własną postawą wychowawczą; wymiana doświadczeń – czyli małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. Była to także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynił się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawiło, że był to także program profilaktyczny.
Odbyło się 5 edycji warsztatów Szkoły dla Rodziny:
30.09.2021 – warsztaty w Gnieźnie,
09.10.2021 – warsztaty w Gnieźnie,
10.10.2021 – warsztaty w Niechanowie,
03.12.2021 – warsztaty w Mnichowie,
15.12.2021 – warsztaty w Gnieźnie.

Równocześnie w Świetlicy Środowiskowej Caritas AG w Chodzieży prowadzone było wsparcie grupowe psychologiczne. Pomoc psychologiczna skierowana była do grupy, która w związku z sytuacją kryzysową, w jakiej się znalazła musiała odreagować napięcie związane z danym problemem; która potrzebowała zaktywizowania do dalszego działania; która miała problem z podjęciem danej decyzji i z szukaniem sposobu radzenia sobie z problemami; itp.
Ponadto w okresie trwania projektu zorganizowaliśmy 400 godzin (śr. 80 dni x śr. 5 godzin) zajęć o
charakterze: profilaktycznym, edukacyjno-tematycznym, kulturalno-sportowym. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych – śr. 5 godzin dziennie. W trakcie zajęć placówka zapewniła posiłek w postaci podwieczorku, ciepłej kolacji.
W ramach tych zajęć dzieci i młodzież (26 osób) pod opieką 2 wychowawców udali się we wrześniu
(29.09.2021) na wycieczkę do Poznania, gdzie zwiedzali stare miasto, udali się do kina oraz do Zoo.
Z powyższych działań skorzystało 26 dzieci z powiatu chodzieskiego – wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Promyki Dobra” Caritas AG w Chodzieży.

Wszelkie zaplanowane działania odbyły się przy zachowaniu wszystkich możliwych środków ostrożności (tych wynikających z wytycznych określonych przez państwo) – uwzględnienie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, innych właściwych służb i organów. Przekazaliśmy uczestnikom informację dotyczącą obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Ponadto w trakcie realizacji projektu zapewniliśmy właściwe środki ochrony indywidualnej wszystkim uczestnikom oraz pracownikom realizującym zadanie wraz z instrukcją prawidłowego ich stosowania.

DOTACJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO