W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej realizowała w Chodzieży projekt pn.: Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży przez okres, co najmniej 6 miesięcy”.

W okresie realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
– objęto bezpośrednim wsparciem – 26 osób,
– objęto pośrednim wsparciem ok. 40 osób,
– zorganizowano ok. 620 godzin zajęć (124 dni x śr. 5 godzin),
– przygotowano i wydano ok. 3 200 posiłków/paczek żywnościowych.

Ponadto uczestnicy zadania pozyskali/nabyli konkretną umiejętność/wiedzę/itp.:
– umiejętność życia w grupie;
– wyższe poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;
– umiejętność otwartego i szczerego współżycia z innymi dziećmi, ludźmi;
– wyższe poczucie własnej wartości;
– chęć okazywania uczuć – wdzięczność, przyjaźń, miłość;- wiedzę o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających i o możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi;
– rozwinęli sferę duchową;
– wiedzę odnośnie zdrowego stylu życia, dbania o higienę swojego ciała;
– chęć poznawania świata, rzeczy nowych; rozwój wyobraźni;
– zdolności organizacyjne;
– świadomość współodpowiedzialności za drugiego człowieka;
– umiejętność asertywnego zachowania;
– poznania siebie i wykorzystania swoich umiejętności do czynienia dobra innym;
– zdobyli pozytywne doświadczenie;
– nawiązali nowe znajomości;
– rozwinęli swoje zainteresowania, talenty.

Dzięki prowadzonym zajęciom i tematyce skierowanej na zakwestionowanie niekorzystnych norm, oczekiwań i przekonań, umożliwiającą zbudowanie w ich miejsce norm, przekonań i oczekiwań prawdziwych i pozytywnych – przyczyniamy się do osiągnięcia założonego celu, jakim było zminimalizowanie wszelkiego typu napięć emocjonalnych, nabycie wiedzy, rozwinięcie talentów i zainteresowań wśród 26 osób z Chodzieży – dzieci i młodzieży z rodzin m.in. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych – śr. 5 godzin dziennie.

Były to zajęcia o charakterze:

– profilaktycznym – m.in. zajęcia związane z muzyką, która ma ogromne właściwości terapeutyczne, rozluźniające, relaksacyjne, wyciszające czy pobudzające – w zależności od charakteru i usposobienia dziecka,
– edukacyjno-tematycznym: plastyczne, teatralne, muzyczne, kulinarne,
– rekreacyjno-sportowym – przejażdżki rowerowe, basen, kajaki, piesze wędrówki.

Ponadto odbywały się zajęcia uzupełniające z przedmiotów sprawiających trudności w nauce w szkole oraz spotkania okolicznościowe: udział w akcjach związanych z pandemią: Zostań w domu, Pomoc Seniorom, przekazywanie informacji odnośnie przestrzegania zasad związanych z rozwojem pandemii, Wielkanoc, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, wyjście do kina.

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży