Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Kruszwica w roku 2024 na terenie Kruszwicy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży – Dom Aniołów Stróżów Caritas AG.

Projekt realizowany jest pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży” w ramach pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Celem niniejszego zadania jest zminimalizowanie zjawiska agresji, napięć emocjonalnych, deficytów wychowawczych oraz zagrożeń, jakie niosą za sobą wyuczone postawy z domu – wśród 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży –  poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Projekt w swej ofercie programowej zawiera następujące bloki zajęciowe:

– blok edukacyjny – rozwój sfery intelektualnej,
– blok sportowy – rozwój sfery fizycznej,
– blok profilaktyczny – rozwój sfery emocjonalno-społecznej.