Nazwa Projektu: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Podprogram 2023

Okres realizacji: Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a wiec do 8 września 2023 r. do listopada 2024 r.
• Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy czerwca i potrwa do końca listopada 2024 r.
• W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023,
• Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy

Program realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Cel projektu: Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Grupa docelowa: Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023 na podstawie załącznika 6 do Wytycznych IZ.

Zadania i działania realizowane w programie:

Wsparcie w ramach projektu: Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.


Przewidziane efekty i rezultaty: Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram znajdzie się na stronie internetowej OPR.

Miejsce realizacji: Archidiecezja Gnieźnieńska

Link do strony Caritas – FEPŻ gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Podprogramu 2023