Nazwa Projektu: “Aktywny i społeczny powrót”.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Cel projektu: Umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym 24 osobom (śr. 8 osobom rocznie), które zgłoszą się do naszego Ośrodka (fizycznie lub drogą korespondencyjną) m.in. z Zakładu Karnego w Gębarzewie, którzy na co dzień w ramach resocjalizacji pracują w Caritas A.G. na rzecz społeczności lokalnej. Niniejszy cel dotyczy również osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższym.

Niniejszy cel realizować będziemy poprzez:
– aktywizację społeczną,
– aktywizację zawodową.
Cele szczegółowe:
– zwiększenie szans powrotu do życia zgodnego z prawem,
– zminimalizowanie zjawiska ponownego wkroczenia skazanych na drogę przestępstwa,
– nabycie umiejętności zawodowych,
– wzrost poczucia własnej wartości i akceptacji,
– kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej – działanie na rzecz środowiska, wspólnoty lokalnej.

Grupa docelowa: Beneficjentem bezpośrednim w projekcie są osoby, które zgłoszą się do naszego Ośrodka (fizycznie lub drogą korespondencyjną) – w sumie 24 osoby (zakładamy objęcie wsparciem śr. 8 osób na każdy rok):

– osoby pozbawione wolności – m.in. skazani z Zakładu Karnego w Gębarzewie (mężczyźni), którzy na mocy porozumienia, pracują nieodpłatnie w ramach resocjalizacji na rzecz podopiecznych Caritas A.G. Są to osoby, które w ramach prowadzonych programów aktywizujących przygotowywane są do wyjścia na wolność (warunkowe zwolnienie, wykonanie kary);
– osoby zwalniane z zakładów karnych, aresztów śledczych;
– osoby najbliższe w/w grupom.

Czas trwania projektu: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Miejsce realizacji: Biuro projektu: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, os. Orła Białego 20.

Realizacja projektu:
– Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia.
– Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej – w tym obowiązkowo promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy.
– Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
– Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień – w tym obowiązkowo pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu polegająca m.in. na wsparciu w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po zakończeniu przebywania w ośrodku.
– Zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej.
– Pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej.

14lut/20

„Aktywny i społeczny powrót” – kontynuacja pomocy postpenitencjarnej

Miło nam Państwa poinformować, iż w ramach X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ponownie realizować będziemy, tym razem do 31.12.2022 roku na terenie województwa wielkopolskiego projekt: „Aktywny i społeczny powrót”.