Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej informuje, iż dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska na terenie Inowrocławia zorganizowano i przeprowadzono Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pn. „Wolontariat wobec wyzwań starości”.

       Ideą konferencji było zwrócenie uwagi społeczeństwa na ważną kwestię społeczną często pomijaną w dyskursie publicznym. Działania wolontariackie mają istotny udział zarówno w edukacji, jak i wychowaniu przez nawiązywanie do wartości społecznych oraz nowoczesnych koncepcji wychowania. Wolontariat odgrywa znaczącą rolę w wielu dziedzinach, takich jak: edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Kształtuje wiele kompetencji interpersonalnych i społecznych, w tym: szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz stwarza dodatkowe możliwości samorozwoju.