KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie przy os. Orła Białego 20, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej Administratorem Danych;
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować pod numerem telefonu 61 425 57 86, e-mail: ido@caritas.gniezno.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu realizacji zadań: określonych w Statucie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, wynikających z zawarcia umowy bądź na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 w/cyt. Rozporządzenia). Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom, w tym na potrzeby realizacji projektów za zgodą osoby, której dane dotyczą.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy i zadań, oraz przez obowiązujący okres archiwizacji.
7. Zgodnie z w/cyt. Rozporządzeniem przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
– prawo do wniesienia sprzeciwu
– jeżeli dane osobowe były zbierane na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być warunkiem koniecznym do realizacji zadań.
9. W stosunku do Pana/Pani danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej