Os. Orła Białego 20,
62-200 Gniezno,
tel./fax 61/425-57-86
e-mail: dmd.gniezno@caritas.gniezno.pl
kierownik: Marzena Tyczka

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:

Dom Matki i Dziecka CAG powstał z inicjatywy polskiej filantropki – Pani Barbary Piaseckiej – Johnson, która w większości sfinansowała budowę Domu Samotnej Matki w Gnieźnie.

Istniejący już ponad ćwierć wieku ośrodek dał schronienie i wsparcie setkom potrzebujących matek i ich dzieci.

Z oferty pomocy w Domu Samotnej Matki mogą korzystać matki z małoletnimi dziećmi i kobiety oczekujące dziecka, które z różnych przyczyn nie mogły pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania (przede wszystkim osoby, które doświadczyły przemocy domowej, ubóstwa lub straciły dach nad głową).

Celem działalności placówki jest zapewnienie im całodobowego schronienia i wyżywienia, a także pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych i prawnych oraz wsparcie specjalistyczne i duchowe. Staramy się wspierać w  odpowiedzialnym wypełnianiu roli rodzicielskiej, zapobiegać powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wyuczonej bezradności.
W trakcie pobytu podejmowana jest praca terapeutyczna z matkami i dziećmi.

Wszelkie działania Domu, w tym działania wychowawcze i wspierające, opierają się na zasadach chrześcijańskich i mają na celu przygotowanie przebywających tu osób do większej samodzielności po opuszczeniu placówki.

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy zwróć się do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub skontaktuj się z nami osobiście.

Jeżeli chcesz pomóc naszym podopiecznym, możesz przekazać akcesoria i środki do pielęgnacji dzieci, środki czystości, odzież, zabawki czy słodycze.

ZASADY PRZYJĘĆ DO DOMU MATKI I DZIECKA

Do Domu Matki i Dziecka na czas określony (do 12 miesięcy) kierowane mogą być:

– pełnoletnie matki z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

– pełnoletnie kobiety w ciąży.

Warunkiem przyjęcia jest wystawienie skierowania przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej (do pobrania poniżej) lub na prośbę innych instytucji, po uprzednim zawarciu umowy z OPS. W sytuacji nagłej, wymagającej natychmiastowej interwencji, rodzic z dziećmi lub kobieta w ciąży mogą być przyjmowani na własną prośbę, bez wcześniejszego ustalenia terminu przyjęcia.

WZÓR SKIEROWANIA

 UWAGA

Nie przyjmujemy osób chorych psychicznie i czynnie uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.
W przypadku osoby uzależnionej warunkiem przyjęcia jest ukończenie terapii.

Warunkiem pobytu w Domu Matki i Dziecka jest stosowanie się do regulaminu placówki.

MISJA DMD CAG:

Kierując się wartościami chrześcijańskimi wspieramy rodzinę w sytuacji kryzysowej, wynikającej z samotnego macierzyństwa, przemocy w rodzinie czy bezdomności. Jako element systemu pomocy rodzinie – zwłaszcza na szczeblu lokalnym – wspomagamy indywidualny rozwój i towarzyszymy w zdobywaniu doświadczeń adekwatnych do potrzeb i możliwości przebywających u nas kobiet i dzieci.

Dom powstał w celu:
· ratowania życia dzieci nienarodzonych – poprzez udzielenie pomocy i opieki ich matkom,
· wsparcia ofiar przemocy w rodzinie,
· ratowania matek i dzieci w sytuacji kryzysowej (utrata mieszkania na skutek eksmisji, pożaru itp.),
· organizowania pomocy bezdomnym kobietom z dziećmi,
· odbudowy więzi rodzinnych,
· opieki nad dziećmi częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

 „Dom Matki i Dziecka dał mi dach nad głową, mogę tu przebywać z dzieckiem i czuję się jak w prawdziwym domu, mam czas na przemyślenie swojego życia…”

 (mieszkanka DMD CAG)

„Zdecydowałam się przyjechać tu z dziećmi, to miejsce do którego uciekłam przed przemocą…”

 (mieszkanka DMD CAG)

„Oczekuję dziecka, dzięki temu ośrodkowi podniosłam się psychicznie, jestem spokojniejsza i pozytywnie nastawiona na lepsze jutro…”

 (mieszkanka DMD CAG)

„Trafiłam tu będąc w ciąży, teraz jestem mamą dwóch córeczek, to miejsce dało mi spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem co by się stało gdybym nie trafiła do tego Domu.”

 (mieszkanka DMD CAG)