Projekt w pełni finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Cel projektu:
Umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.
Niniejszy cel realizować będziemy poprzez:
– aktywizację społeczną,
– aktywizację zawodową.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie szans powrotu do życia zgodnego z prawem,
– zminimalizowanie zjawiska ponownego wkroczenia skazanych na drogę przestępstwa,
– nabycie umiejętności zawodowych,
– wzrost poczucia własnej wartości i akceptacji,
– kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej – działanie na rzecz środowiska, wspólnoty lokalnej.

Grupa docelowa:
Osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osoby im najbliższe.

Czas trwania projektu:
od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Miejsce realizacji:
Biuro projektu: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, os. Orła Białego 20.

Realizacja projektu:
– Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia.
– Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej – w tym obowiązkowo promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy.
– Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
– Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień – w tym obowiązkowo pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu polegająca m.in. na wsparciu w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po zakończeniu przebywania w ośrodku.
– Zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej.
– Pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach, o których mowa w pkt. 5 Ogłoszenia, oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie.
– Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej.