Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji: 30.09.2022 – 29.09.2023

Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0109/22

Realizator projektu: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką św. Mikołaja w Powidzu.

Cele projektu:  Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób (48 K/32M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizowane zindywidualizowane
i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pracy.

Projekt oferuje wszystkim uczestnikom wsparcie na podstawie opracowanej dla każdego uczestnika Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo oraz grupowe formy wsparcia – trening ekonomiczny i umiejętności społecznych). Drugim rodzajem wsparcia są dobrane przy pomocy doradcy zawodowego adekwatnie do indywidualnych potrzeb i deficytów: szkolenia/kursy
umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 72 osób, a także indywidualne pośrednictwo pracy dla 80 osób i staże zawodowe dla 16 osób.

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: słupeckiego, wrzesińskiego, średzkiego, pleszewskiego (bez gminy Gołuchów), jarocińskiego i gostyńskiego.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • osób mieszkających (w roz. ustawy KC) na terenie pow. słupeckiego, wrzesińskiego, średzkiego, pleszewskiego (bez gminy Gołuchów), jarocińskiego i gostyńskiego,
  • w wieku co najmniej 18 lat,
  • posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia pomocą społeczną,
  • posiadających status osoby bezrobotnej (20 osób) lub biernej zawodowo (60 osób).

Planowane efekty realizacji projektu to:

  • uzyskanie umiejętności/kwalifikacji/kompetencji przez 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby poszukujące pracy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie min. 14 osób,
  • podjęcie zatrudnienia przez min. 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Biuro projektu: Gniezno, os. Orła Białego 20; nr telefonu: 61 425-57-82

Wartość projektu: 1 037 448,90 zł

Kwota dofinansowania: 881 831,56

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu
Zwrot kosztów dojazdu
Zwrot kosztów opieki
Oświadczenie o ubóstwie

Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3
Zapytanie ofertowe nr 4
Zapytanie ofertowe nr 5

Harmonogram zad.1 listopad
Harmonogram zad 1 listopad
Harmonogram zad 1 listopad
Harmonogram zad 1 listopad
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 2 grudzień
Harmonogram zad. 2 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 2 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 1 grudzień
Harmonogram zad. 4 grudzień
Harmonogram zad. 3 grudzień
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 4 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 4 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 6 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 6 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 6 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 6 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 4 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 4 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 3 styczeń
Harmonogram zad. 2 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 1 styczeń
Harmonogram zad. 4 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 6 luty
Harmonogram zad. 3 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 4 luty
Harmonogram zad. 3 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 6 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 5 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 5 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 6 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 2 luty
Harmonogram zad. 1 luty
Harmonogram zad. 5 luty/marzec
Harmonogram zad. 1 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 4 marzec
Harmonogram zad. 3 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 1 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 1 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 1 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 6 marzec
Harmonogram zad. 2 marzec
Harmonogram zad. 1 marzec
Harmonogram zad. 1 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 1 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 6 kwiecień
Harmonogram zad. 1 kwiecień
Harmonogram zad 2 kwiecień
Harmonogram zad. 1 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 1 kwiecień
Harmonogram zad. 2 kwiecień
Harmonogram zad. 5 kwiecień/maj
Harmonogram zad. 5 kwiecień/maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 6 maj
Harmonogram zad. 2 maj
Harmonogram zad. 1 maj
Harmonogram zad. 1 maj
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 2 czerwiec
Harmonogram zad. 2 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 2 czerwiec
Harmonogram zad. 2 czerwiec
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 1 czerwiec
Harmonogram zad. 6 czerwiec
Harmonogram zad. 2 czerwiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 1 lipiec
Harmonogram zad. 1 lipiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 1 lipiec
Harmonogram zad. 1 lipiec
Harmonogram zad. 6 lipiec
Harmonogram zad. 1 sierpień
Harmonogram zad. 1 sierpień
Harmonogram zad. 6 sierpień
Harmonogram zad. 6 sierpień
Harmonogram zad. 6 sierpień
Harmonogram zad. 6 sierpień
Harmonogram zad. 1 wrzesień
Harmonogram zad. 1 wrzesień