Tytuł projektu: „Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”.

Numer projektu: RPWP.09.02.01-30-0064/17

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Cele projektu: aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w Gminie Powidz; skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym: wykluczeniu, marginalizacji, pogłębiającego się ubóstwa; pomoc w przejściu grupy osób od systemu opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej poprzez zaangażowanie w działalność spółdzielni socjalnej; kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych tj. rozwój społeczności lokalnej i integracja mieszkańców; poprawa wizerunku Gminy Powidz jako jednostki inwestującej w poprawę stanu materialnego obiektów tracących swoje dotychczasowe funkcje; wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania; odbudowa ładu przestrzennego i estetyki miejsca; wzrost atrakcyjności turystycznej, społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Powidz, pomoc osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

Planowane efekty: Efektem będzie rewitalizacja centrum Powidza poprzez budowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przebudowie rynku wraz z ul. Park Powstańców Wielkopolskich przez Gminę Powidz

Wartość projektu: 7 350 376,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 003 964,41 zł