“Wrażliwość na innych jest początkiem świętości”
                                                                             Matka Teresa z Kalkuty

WOLONTARIAT W CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Wolontariat to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.
Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.  

Wiele zadań, które podejmuje nasza Caritas nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy. Wspierają oni naszą organizację na różnych płaszczyznach działalności:

– Wolontariusze akcyjni, pomagają w realizacji konkretnych akcji, np. biorą udział w zbiórkach żywności, organizacji festynów itp.
Wolontariusze w placówkach pomagają podopiecznym różnych placówek (np. opiekuńczo-wychowawczych, służby zdrowia
, socjoterapeutycznych itp.)
– Wolontariusze Szkolnych Kół
Caritas (SKC) – dzieci i młodzież działający pod egidą opiekuna -nauczyciela, którzy świadczą pomoc potrzebującym głównie na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu.
– Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas (PZC)
– tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, pochodzenie, czy wyznanie – ważna jest chęć zaangażowania się w dzieła Caritas, poczucie odpowiedzialności i odrobina wolnego czasu.
Aby zostać wolontariuszem naszej Caritas należy wypełnić kwestionariusz osobowy, otrzymać zdolność od lekarza rodzinnego (rubryka do wypełnienia w kwestionariuszu) i zgłosić się do naszego Biura z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą mieć zgodę rodziców. W Biurze Koordynator ds. wolontariatu przeprowadzi z kandydatem wstępną rozmowę kwalifikującą i jeśli będzie możliwość podjęcia współpracy podpisze porozumienie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc naszą organizację pracą wolontaryjną. Każda para rąk się przyda!

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.
tel. 061 425 57 82 
e-mail:  koordynator.media@caritas.gniezno.pl