Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019, Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy realizował program profilaktyczny pod nazwą „Żyj z pasją”.

W zajęciach brała udział 30-osobowa grupa młodzieży z rodzin ryzyka, szczególnie dotkniętych problemem alkoholowym. Tematyką zajęć prowadzonych w formie warsztatów, ćwiczeń i spotkań indywidualnych z młodzieżą i członkami ich rodzin były m.in. :

  • edukacja z zakresu problemów alkoholowych
  • walka z różnymi innymi środkami uzależniającymi, taki jak narkotyki, dopalacze i nikotyna
  • sposoby walki z przemocą i radzenia sobie ze stresem
  • ćwiczenia budujące empatię, określające nasze uczucia i sposoby ich wyrażania.
  • nauka zasad dobrej komunikacji, wyrabianie nawyku poszanowania własnego zdrowia.

Ważną częścią zajęć była muzykoterapia i terapia poprzez sztuki plastyczne, umożliwiające przekazywanie własnych uczuć w sposób  niewerbalny. Zajęcia zakończyły się opracowaniem Indywidualnych Programów na Życie i spotkaniem z rodzicami na którym m.in. przedstawiono formy spędzania czasu wolnego, w którym nie będzie miejsca na zażywanie szkodliwych dla życia używek.

Najbardziej aktywni uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Młodzież chętnie korzystała z dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu. Były to zajęcia prowadzone w Klubie Aktywnej Młodzieży- wyjazdy do kina, warsztaty plastyczne i muzyczne. Dużym powodzeniem cieszyły się też zajęcia sportowe- wyjazdy na basen, tenis stołowy i gry świetlicowe.

Realizowany w DAS projekt pozwolił na zmianę priorytetów ważnych dla młodzieży oraz kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i konstruktywnych decyzji.

Tekst: Piotr Olubiński
Zdjęcia: Hanna Olubińska