W okresie od marca do grudnia 2021 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na terenie Kruszwicy realizowała projekt pn.: „Senior – aktywny i twórczy”.

Poprzez zorganizowane w ramach projektu następujące działania:
– zajęcia plastyczne – 10 godzin,
– zajęcia muzyczne/taneczne – 10 godzin,
– zajęcia z fizjoterapeutą – 10 godzin,
– warsztaty kulinarne – 10 godzin,
– zajęcia z I pomocy – 7 godzin,
– aktywizację kulturalną – 21 godzin,
– aktywizację sportową – 35 godzin,
przyczyniliśmy się do osiągnięcia założonego celu, jakim było propagowanie aktywnego i zdrowego życia seniorów (25 osób ) oraz wdrażanie integracji i solidarności międzypokoleniowej z grupą młodzieży uczęszczającej na zajęcia w Domu Aniołów Stróżów Caritas A.G. w Kruszwicy (15 osób w wieku 7-19 lat).

W/w działania w projekcie i udzielone adresatom wsparcie przyczyniło się m.in. do:
– aktywizacji społecznej,
– integracji międzypokoleniowej,
– utrwalenia więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich, poprzez kontakty seniorów z dziećmi, młodzieżą,
– wyższego rozwoju osobistego,
– wyższego poczucia bycia potrzebnym.

Prócz nabycia przez seniorów nowych umiejętności, kompetencji i realizacji swych pasji, szczególne znaczenie miały działania międzypokoleniowe:
– pomagały one w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między seniorami a młodym pokoleniem,
– wspierały rolę osób starszych jako pośredników wiedzy,
– pomagały w rozpoznawaniu roli dziadków w życiu młodzieży,
– wzbogacały procesy uczenia się młodzieży.
Przebywanie wśród osób młodych zniwelowało niebezpieczeństwo wykluczenia społecznego, pozwalało lepiej zrozumieć otaczający nas świat, w tym świat mediów i nowoczesnych technologii.


Wszelkie zaplanowane działania odbyły się przy zachowaniu wszystkich możliwych środków ostrożności (tych wynikających z wytycznych określonych przez państwo) – uwzględnienie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, innych właściwych służb i organów. Przekazaliśmy uczestnikom informację dotyczącą obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Ponadto w trakcie realizacji projektu zapewniliśmy właściwe środki ochrony indywidualnej wszystkim uczestnikom oraz pracownikom realizującym zadanie wraz z instrukcją prawidłowego ich stosowania.

Zapraszamy do odwiedzenia: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/