W minionym 2020 roku w ramach: „X otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022”, realizowaliśmy na terenie województwa wielkopolskiego projekt: „Aktywny i społeczny powrót”.

Celem tego projektu było umożliwienie powrotu do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Niniejszy cel realizowaliśmy poprzez:
– aktywizację społeczną,
– aktywizację zawodową.
W tym czasie z tego rodzaju wsparcia skorzystało 45 osób, m.in. z ZK w Koziegłowach, ZK we Wronkach.

Osiągnięte rezultaty:
– podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych – 2 osoby,
– podniesienie kompetencji społecznych – 45 osób,
– liczba godzin wsparcia psychologicznego i prawniczego – 38 godzin,
– liczba godzin zajęć z aktywizacji społecznej i zawodowej – 680 godzin.